คณะกรรมการตรวจสอบ

นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี

ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางอัมพร คงคา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ
นางวัลนา ภู่สำลี

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
นางสุภินดา เทวารุทธ

นักตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอรณัฐ ผาแก้ว

นักตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ