บุคลากร

นางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี
นักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุภินดา เทวารุทธ
นักตรวจสอบภายใน

นางสาวอรณัฐ ผาแก้ว
นักตรวจสอบภายใน