ความเป็นมา

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ. 2519 การตรวจสอบภายในของส่วนราชการเริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 ให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีตำแหน่ง และอัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการโดยเฉพาะ โดยให้มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี และมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ตรวจสอบภายใน เช่น การอบรม การออกระเบียบการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน ต่อมาหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อมีมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2554 กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2 หน่วยงานหลัก คือ หน่วยงานบริหารทั่วไป และหน่วยงานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ กำหนดกรอบอัตรากำลังจำนวน 4 คน แต่การดำเนินงานขณะนั้น ยังไม่มีบุคลากรตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศแต่งตั้งผู้แทนจากคณะ ศูนย์ สำนัก ร่วมกันเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และทบทวนประกาศตามความเหมาะสม

ต่อมาในปีงบประมาณ 2556 หน่วยตรวจสอบภายใน มีบุคลากรประจำ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน จำนวน 3 คน และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. กานต์  เสกขุนทด อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

และในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีคำสั่งที่ 1741/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน โดยแต่งตั้งให้ นางสาวสมสกุล  ลิ้มวัฒนาวดี ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน หน่วยตรวจสอบภายใน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ประกอบด้วยบุคลากรตำแหน่งนักตรวจสอบภายในตามกรอบอัตรากำลัง จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 อนุมัติกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตรากำลัง  3  อัตรา