ความเป็นมา

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการ  อย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ต่อมาปี พ.ศ. 2519 การตรวจสอบภายในของส่วนราชการเริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีตำแหน่ง และอัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการโดยเฉพาะ โดยให้มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรง ต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี และมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ตรวจสอบภายใน เช่น การอบรม การออกระเบียบการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

                มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2550 ได้มีมติที่ประชุม เรื่องการแบ่งส่วนราชการและการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย โดยให้ทบทวน (ร่าง) ประกาศ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และปรากฏโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

            –  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ให้เพิ่มเติม “งานตรวจสอบภายใน” เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

            –  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คราวประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 พิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2554 – 2557  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) กรอบอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มีโครงการสร้างอัตรากำลัง จำนวน 4 อัตรา มีสายการบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 งานหลัก คือ งานบริหารทั่วไป และงานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล แต่การดำเนินงานขณะนั้น ยังไม่มีบุคลากรตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศแต่งตั้งผู้แทนจากคณะ ศูนย์ สำนัก ร่วมกันเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และทบทวนประกาศตามระยะเวลาที่เหมาะสม

            –  ต่อมาในปีงบประมาณ 2556 หน่วยตรวจสอบภายใน มีบุคลากรตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน จำนวน 3 คน ซึ่งไม่เต็มตามกรอบอัตรากำลัง โดยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. กานต์ เสกขุนทด อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

            –  ปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีคำสั่งที่ 1741/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน โดยแต่งตั้งให้ นางสาวสมสกุล  ลิ้มวัฒนาวดี ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

            –  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบ กรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยให้ปรับลดกรอบอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายใน เหลือจำนวน 3 อัตรา

            –  ปัจจุบัน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ประกอบด้วยบุคลากรตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ 3 คน