ความเป็นมา

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหนาที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ปี พ.ศ. 2519 การตรวจสอบภายในของส่วนราชการเริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 ให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีตำแหน่ง และอัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการโดยเฉพาะ โดยให้มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี และมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ตรวจสอบภายใน เช่น การอบรม การออกระเบียบการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับการจัดตั้ง เป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย กระทำในรูปของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยแต่ละคณะ ศูนย์ สำนัก พิจารณาส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ต่อมาหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อมีมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2554 กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2 หน่วยงานหลัก คือ หน่วยงานบริหารทั่วไป และหน่วยงานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล จำนวนกรอบอัตรากำลัง 4 คน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ

ปี พ.ศ. 2555 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้
1. อาจารย์ ดร. กานต์ เสกขุนทด (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
2. นางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี (นักตรวจสอบภายใน)
3. นางสุภินดา เทวารุทธ (นักตรวจสอบภายใน)
4. นางสาวปุญญิศา ดิษธรรม (นักตรวจสอบภายใน)
5. นางสาวปัณฑารีย์ สิริปัณฑารีย์สกุล (นักบริหารงานทั่วไป)

ปัจจุบัน มีบุคลากรประจำหน่วยงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี (นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ)
2. นางสุภินดา เทวารุทธ (นักตรวจสอบภายใน)
3. นางสาวอรณัฐ ผาแก้ว (นักตรวจสอบภายใน บรรจุ 1 เมษายน 2559)