ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ระเบียบ

ระเบียบที่ถูกยกเลิกแล้ว

ข้อบังคับ

ข้อบังคับที่ถูกยกเลิกแล้ว

ประกาศ

 1. การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2563
 2. การบริหารจัดการเงินรายได้หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2560
 3. เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ
 4. การจ่ายค่าตอบแทนการสอน พ.ศ. 2564
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชีเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา
 6. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
 7. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 8. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ พนม.ผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงฯ
 9. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการคัดเลือก พนักงานราชการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
 10. หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารจัดการอาคารที่พักบุคลากร มรร. บางคล้า  (ฉบับที่ 2)
 11. การบริหารจัดการอาคารที่พักบุคลากร มรร. บางคล้า  (ฉบับที่ 3)
 12. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
 13. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
 14. นโยบาย และวิธีการขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 15. หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บริการทางวิชาการ
 16. การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
 17. การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 2)
 18. หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง
 19. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
 20. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 21. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระหว่างสัญญาจ้างเพื่อต่อสัญญาจ้าง
 22. หลักเกณฑ์และวิธีการประมินระหว่างสัญญาจ้างเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่2
 23. แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ก.อ.ม.)
 24. การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 25. แก้ไขคำผิดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยศูนย์บริหารทรัพย์สิน พ.ศ. 2558
 26. แก้ไขคำผิดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
 27. แก้ไขคำผิดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 28. หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3)
 29. บัตรแสดงตนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และกรรมการสภาอื่นในมหาวิทยาลัย
 30. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 31. การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
 32. การจัดตั้งศูนย์บริหารทรัพย์สิน
 33. การจัดตั้งสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค
 34. แต่งตั้งคณบดี
 35. แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 36. แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 37. แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 38. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์
 39. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 40. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
 41. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย
 42. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับ โรงเรียนสาธิต
 43. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันคุณภาพครู
 44. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
 45. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ (ฉบับที่ 1)
 46. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ (ฉบับที่ 2)
 47. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ (ฉบับที่ 3)
 48. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 49. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 50. แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 51. แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 52. แต่งตั้งรองอธิการบดี (ฉบับที่ 1)
 53. แต่งตั้งรองอธิการบดี (ฉบับที่ 2)
 54. แต่งตั้งรองอธิการบดี (ฉบับที่ 3)
 55. นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 56. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งฯ พ.ศ.2551
 57. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
 58. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 59. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการฯ พ.ศ.2550
 60. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550
 61. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิฯ พ.ศ.2550
 62. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการฯ พ.ศ.2550
 63. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.1
 64. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.2
 65. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.3
 66. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.4
 67. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.5
 68. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.6
 69. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.7
 70. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.8
 71. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.9
 72. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.10
 73. ปก.กกอ. มาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ.2554
 74. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ พ.ศ.2552
 75. ปก.กกอ. มาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ.2552
 76. ประกาศ ก.ศธ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ป.ตรี พ.ศ.2548
 77. ประกาศกระทรวง บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
 78. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
 79. ยกเลิก การกำหนดค่าใช้จ่ายมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ
 80. การจ่ายค่าตอบแทนการสอน พ.ศ. 2558
 81. การกำหนดภาระงานสอนของอาจารย์ พ.ศ. 2557
 82. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขออนุมัติให้สอนแทน สำหรับการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
 83. การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
 84. การใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 2)
 85. การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ
 86. การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน พ.ศ. 2556
 87. แนวปฏิบัติการรวมภาระงานสอน พ.ศ. 2556
 88. การจ่ายค่าตอบแทนการสอน การนิเทศ และการเป็นที่ปรึกษานักศึกษาภาคพิเศษ
 89. หลักเกณฑ์การปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 90. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
 91. เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 92. ระเบียบการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ
 93. ยกเลิก การบริหารจัดการเงินรายได้ของหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2558
 94. ยกเลิก การบริหารจัดการเงินรายได้ของหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
 95. อัตราค่าใช้บริการพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการแก่บัณฑิตและนักศึกษาใหม่
 96. การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน หลักสูตรภาคพิเศษ (กศ.พท.)
 97. การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2563
 98. ยกเลิก การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 3)
 99. ยกเลิก การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 4)
 100. ยกเลิก การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2557
 101. การจ่ายค่าประสานงานการสอน และค่าพาหนะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
 102. ค่าตอบแทนกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
 103. การกำหนดภาระงานสอนของอาจารย์ พ.ศ. 2557
 104. การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 105. ยกเลิกประกาศการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองและเทียบเท่ากอง
 106. แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์

 

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

หนังสือเวียน จัดซื้อจัดจ้าง