ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ระเบียบ

 1. การจ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2563
 2. การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จากเงินรายได้ พ.ศ. 2562
 3. การบริหารโครงการเฉพาะกิจ พ.ศ.2562
 4. กองทุนราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 5. การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. 2560
 6. หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินกองทุน วิธีการเบิกจ่ายเงินและการจัดทำบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
 8. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
 9. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
 10. การใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการเช่ารถยนต์รับส่งผู้โดยสารในงานราชการ พ.ศ.2549
 11. การเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ.2554
 12. การเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
 13. การรับ-จ่ายเงินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2552
 14. การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2550
 15. กองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ.2548
 16. การจ่ายเงินค่าการกีฬา พ.ศ.2548
 17. การจ่ายเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2548
 18. การจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ.2548
 19. การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2548
 20. การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2548
 21. การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2548
 22. การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 23. การจ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินรางวัลในการทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2557
 24. การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2556
 25. การให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
 26. ค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2553
 27. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน พ.ศ.2552
 28. การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า  พ.ศ.2550
 29. การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จากเงินรายได้  พ.ศ.2549
 30. การไปศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
 31. ทุนการศึกษา พ.ศ.2557
 32. ทุนการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 33. ทุนการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 34. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยลาหยุดราชการ เพื่อประโยชน์ ทางราชการ พ.ศ.2557
 35. การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
 36. การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคพิเศษ
 37. เครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2553
 38. การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ของส่วนงานภายใน พ.ศ.2553
 39. การพัสดุของส่วนงานภายใน พ.ศ.2553
 40. การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2557
 41. กองทุนราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 42. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2552
 43. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2552
 44. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2552
 45. กองทุนราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ พ.ศ.2551
 46. การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2554
 47. การรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2552
 48. การจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2551
 49. การใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ พ.ศ.2551
 50. ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และการงบประมาณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2559
 51. ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และการงบประมาณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ระเบียบที่ถูกยกเลิกแล้ว

ข้อบังคับ

 1. การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ พ.ศ. 2563
 2. การบริหารศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย มรร. พ.ศ. 2563
 3. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และรองอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 4. คณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 5. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
 6. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562
 7. การบริหารโครงการเฉพาะกิจ พ.ศ. 2561
 8. สภาวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 9. การบริหารจักการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 10. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 11. การจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 12. การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
 13. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี
 14. กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560
 15. การจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 16. การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 17. สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
 18. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560
 19. การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
 20. ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
 21. การยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการกฎหมาย พ.ศ.2555   พ.ศ.2558
 22. การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 23. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ พ.ศ.2557
 24. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
 25. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2557
 26. สภาวิชาการ พ.ศ.2557
 27. สภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 28. การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2556
 29. การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559
 30. การกำหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2556
 31. สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 32. คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
 33. คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 34. คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
 35. คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2556
 36. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
 37. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 38. สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2553
 39. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2552
 40. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 41. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2552
 42. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 43. คณะกรรมการประจำคณะ  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560
 44. คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2551
 45. คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551
 46. การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
 47. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2547
 48. มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และผู้บริหาร พ.ศ.2557
 49. มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 50. สาขาวิชา พ.ศ.2557
 51. การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
 52. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 53. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 54. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
 55. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 56. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 57. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
 58. สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
 59. สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
 60. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 61. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2556
 62. การจัดตั้งกองทุน พ.ศ.2551
 63. การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
 64. การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 65. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 66. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 67. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 68. การจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ.2558
 69. การรับเข้า การยกเลิก และการควบคุม สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2547
 70. หลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้สอน พ.ศ.2557
 71. ค่าตอบแทนในการจัดทำวารสารราชนครินทร์ พ.ศ.2558
 72. การจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
 73. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
 74. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
 75. การจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2558
 76. การจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2559
 77. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557
 78. การจ่ายเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
 79. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
 80. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
 81. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 82. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 83. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
 84. หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 85. หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ.2556
 86. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 87. การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 88. การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2554
 89. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554
 90. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2554
 91. จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
 92. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2551
 93. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2550
 94. การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 95. การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พ.ศ.2556
 96. การบริหารจัดการอาคารที่พัก พ.ศ.2556
 97. ยกเลิก ศูนย์บริหารทรัพย์สิน พ.ศ.2558
 98. การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
 99. การบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2557
 100. การบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2561
 101. การบริหารสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค พ.ศ.2557
 102. การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
 103. การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 104. การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ.2553
 105. คำนิยาม พ.ศ.2556
 106. คำนิยาม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559
 107. การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2559
 108. การจัดตั้งและดำเนินงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2552
 109. การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2557
 110. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ข้อบังคับที่ถูกยกเลิกแล้ว

ประกาศ

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชีเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา
 2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
 3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 4. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ พนม.ผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงฯ
 5. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการคัดเลือก พนักงานราชการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
 6. หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารจัดการอาคารที่พักบุคลากร มรร. บางคล้า  (ฉบับที่ 2)
 7. การบริหารจัดการอาคารที่พักบุคลากร มรร. บางคล้า  (ฉบับที่ 3)
 8. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
 9. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
 10. นโยบาย และวิธีการขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 11. หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บริการทางวิชาการ
 12. การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
 13. การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 2)
 14. หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง
 15. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
 16. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 17. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระหว่างสัญญาจ้างเพื่อต่อสัญญาจ้าง
 18. หลักเกณฑ์และวิธีการประมินระหว่างสัญญาจ้างเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่2
 19. แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ก.อ.ม.)
 20. การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 21. แก้ไขคำผิดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยศูนย์บริหารทรัพย์สิน พ.ศ. 2558
 22. แก้ไขคำผิดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
 23. แก้ไขคำผิดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 24. หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3)
 25. บัตรแสดงตนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และกรรมการสภาอื่นในมหาวิทยาลัย
 26. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 27. การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
 28. การจัดตั้งศูนย์บริหารทรัพย์สิน
 29. การจัดตั้งสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค
 30. แต่งตั้งคณบดี
 31. แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 32. แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 33. แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 34. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์
 35. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 36. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
 37. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย
 38. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับ โรงเรียนสาธิต
 39. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันคุณภาพครู
 40. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
 41. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ (ฉบับที่ 1)
 42. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ (ฉบับที่ 2)
 43. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ (ฉบับที่ 3)
 44. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 45. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 46. แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 47. แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 48. แต่งตั้งรองอธิการบดี (ฉบับที่ 1)
 49. แต่งตั้งรองอธิการบดี (ฉบับที่ 2)
 50. แต่งตั้งรองอธิการบดี (ฉบับที่ 3)
 51. นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 52. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งฯ พ.ศ.2551
 53. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
 54. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 55. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการฯ พ.ศ.2550
 56. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550
 57. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิฯ พ.ศ.2550
 58. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการฯ พ.ศ.2550
 59. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.1
 60. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.2
 61. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.3
 62. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.4
 63. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.5
 64. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.6
 65. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.7
 66. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.8
 67. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.9
 68. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการ ฉ.10
 69. ปก.กกอ. มาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ.2554
 70. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ พ.ศ.2552
 71. ปก.กกอ. มาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ.2552
 72. ประกาศ ก.ศธ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ป.ตรี พ.ศ.2548
 73. ประกาศกระทรวง บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
 74. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
 75. ยกเลิก การกำหนดค่าใช้จ่ายมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ
 76. การจ่ายค่าตอบแทนการสอน พ.ศ. 2558
 77. การกำหนดภาระงานสอนของอาจารย์ พ.ศ. 2557
 78. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขออนุมัติให้สอนแทน สำหรับการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
 79. การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
 80. การใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 2)
 81. การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ
 82. การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน พ.ศ. 2556
 83. แนวปฏิบัติการรวมภาระงานสอน พ.ศ. 2556
 84. การจ่ายค่าตอบแทนการสอน การนิเทศ และการเป็นที่ปรึกษานักศึกษาภาคพิเศษ
 85. หลักเกณฑ์การปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 86. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
 87. เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 88. ระเบียบการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ
 89. การบริหารจัดการเงินรายได้ของหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2558
 90. การบริหารจัดการเงินรายได้ของหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
 91. อัตราค่าใช้บริการพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการแก่บัณฑิตและนักศึกษาใหม่
 92. การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน หลักสูตรภาคพิเศษ (กศ.พท.)
 93. การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2563
 94. ยกเลิก การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 3)
 95. ยกเลิก การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 4)
 96. ยกเลิก การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2557
 97. การจ่ายค่าประสานงานการสอน และค่าพาหนะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
 98. ค่าตอบแทนกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
 99. การกำหนดภาระงานสอนของอาจารย์ พ.ศ. 2557
 100. การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 101. ยกเลิกประกาศการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองและเทียบเท่ากอง
 102. แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

หนังสือเวียน จัดซื้อจัดจ้าง