ร่วมโครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจสอบภายใน เรื่องการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจสอบภายใน  เรื่องการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดยกรมบัญชีกลาง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ปรับปรุงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร

img_1045

Continue reading

โครงการให้คำปรึกษาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินโครงการให้คำปรึกษา เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อให้คำปรึกษา แนะแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้กับสถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

img_1021

Continue reading

ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 26- 27 สิงหาคม 2559 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงแรมรอยัล ทวินส์ พาเลช จังหวัดชลบุรี

IMG_0966 Continue reading

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน”

ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 นางสาวอรณัฐ  ผาแก้ว ตำเเหน่งนักตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ หลักสูตร “แนวทางบริหารความเสี่ยง  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน”
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

Continue reading

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ ”

วันที่ 26- 27 พฤษภาคม 2559 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ

IMG_0897

Continue reading

โครงการศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพงานด้านการตรวจสอบภายใน

ณ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

Continue reading

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2558 นางสาวเบญญาภา งามเลิศศักดา ตำเเหน่งนักตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ณ โรงเเรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

14006 Continue reading

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมงานทอดกฐินวัดบ้านหัวฝาย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ วัดบ้านหัวฝาย ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

IMG_1939

Continue reading

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”จัดโดยคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทอมก. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดย อาจารย์โภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ คำมารองอธิการบดีบริหาร และนางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี นักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

เอกสารสรุปการสัมนา

03

Continue reading

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางเเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดประชุมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางเเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2558  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องมหาชนก  ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีรองอธิการบดีบริหารเป็นประธาน และรองอธิการบดีวางเเผนเเละพัฒนาเข้าร่วมประชุมด้วย

11895980_881209961963727_8200945171202633570_n

 

Continue reading