การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางเเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดประชุมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางเเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2558  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องมหาชนก  ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีรองอธิการบดีบริหารเป็นประธาน และรองอธิการบดีวางเเผนเเละพัฒนาเข้าร่วมประชุมด้วย

11895980_881209961963727_8200945171202633570_n

 

Continue reading

ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการนี้คณะผู้ตรวจสอบภายใน ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

65-01 Continue reading

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับพื้นฐาน

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับพื้นฐาน Fundamental ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 2-13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้มีนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 2 คน คือ นางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี และนางสุภินดา เทวารุธ

66-01 Continue reading