ประชุมปิดการตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน