โครงการจัดการความรู้ 5 ส

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ 5 ส เพื่อการพัฒนาไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี และหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรม 5 ส ร่วมกัน ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์