ประชุมเปิดการตรวจสอบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขต วิธีการ และขั้นตอน/กระบวนการการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน