ประเมินคุณภาพ 5 ส

      ไม่มีความเห็น บน ประเมินคุณภาพ 5 ส

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพ 5 ส ระดับสำนัก สถาบัน ศูนย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่อง การดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน