โครงการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์