ประชุมเปิดการตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขต วิธีการ และขั้นตอน/กระบวนการการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน