ประชุมปิดการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ,เลขานุการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน