ประชุมเปิดการตรวจสอบศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขต วิธีการ และขั้นตอน/กระบวนการการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และสัมภาษณ์เบื่องต้นเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ฯ และโครงสร้างการบริหารงาน