โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคม ณ ห้องประชุมทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์