ประชุมเปิดการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขต วิธีการ และขั้นตอน/กระบวนการการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน