โครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านการตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน ณ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ เเลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการตรวจสอบภายในระหว่างผู้ตรวจสอบภายในแต่ละสถาบัน