ประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวิชาการฉลองขวัญ ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์