โครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านการตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในแต่ละสถาบัน