โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เรื่อง กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เรื่อง กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง