ประชุมเปิดการตรวจสอบบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบบัณฑิตวิทยาลัย ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขต วิธีการ และขั้นตอน/กระบวนการการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน