ประชุมเปิดการตรวจสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันฯ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขต วิธีการ และขั้นตอน/กระบวนการการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน