ประชุมเปิดการตรวจสอบสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค เมือง และสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค บางคล้า ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับผู้จัดการสัมมนาคารฯ และเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขต วิธีการ และขั้นตอน/กระบวนการการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน