ประชุมปิดการตรวจสอบหอพักนักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ร่วมกับผู้จัดการหอพักฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า