ประชุมปิดการตรวจสอบสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันฯ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ณ ห้องสำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ