โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2564 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการเขียนแบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดย รศ.สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา