ประชุมปิดการตรวจสอบบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ณ ห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา