ประชุมปิดการตรวจสอบสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันฯ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์