ประชุมเปิดการตรวจสอบบูรณาการ การดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบบูรณาการ การดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับคณะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขต วิธีการ และขั้นตอน/กระบวนการการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์