ประชุมเปิดการตรวจสอบกองพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบกองพัฒนานักศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขต วิธีการและขั้นตอน/กระบวนการการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์