ประชุมปิดการตรวจสอบสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค (เมือง และบางคล้า) ร่วมกับผู้จัดการสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ณ ห้องสำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ