ประชุมเปิดการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ร่วมกับรองผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน