ประชุมเปิดการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับรองผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขต วิธีการและขั้นตอน/กระบวนการการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์