ประชุมปิดการตรวจสอบกองพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี,ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา,หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์