ประชุมปิดการตรวจสอบบูรณาการ การดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา (ระดับคณะ 5 คณะ)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบบูรณาการ การดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ร่วมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับคณะ เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน