ประชุมเปิดการตรวจสอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ