ประชุมเปิดการตรวจสอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขต วิธีการ และขั้นตอน/กระบวนการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ