โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกประเภทครุภัณฑ์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกประเภทครุภัณฑ์ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ