ประชุมเปิดการตรวจสอบงานยานพาหนะ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบงานยานพาหนะ สังกัดหน่วยงานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับหัวหน้างานยานพาหนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องสำนักงาน งานยานพาหนะ และเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม ในวันดังกล่าว