ประชุมเปิดการตรวจสอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ และเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม ในวันดังกล่าว