ประชุมปิดการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะผู้บริหาร สถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์