ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินการประเมินระหว่างสัญญาจ้างในปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา