ประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยงานพัสดุ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยงานพัสดุ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานพัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน