โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา