ประชุมปิดการตรวจสอบงานยานพาหนะ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบงานยานพาหนะ สังกัดหน่วยงานอำนวยการ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับรองอธิการบดีกิจการนักศึกษา และบริหารงานบางคล้า,ผู้อำนวยการกองกลาง,หัวหน้าหน่วยงานอำนวยการ,หัวหน้างานยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ