ประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยงานบริหารงานบุคคล และหน่วยงานคลัง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยงานบริหารงานบุคคล และหน่วยงานคลัง สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ร่วมกับผู้อำนวยการกองกลาง ,หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล ,หัวหน้าหน่วยงานคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน