ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงานพัสดุ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานพัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์