ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงานอาคารสถานที่

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดี,หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ณ ห้องสำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ