โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2558 นางสาวเบญญาภา งามเลิศศักดา ตำเเหน่งนักตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ณ โรงเเรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

14006

ซึ่งมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

  1. การตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และการตรวจสอบ
    การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. เทคนิคการตรวจสอบ วิธีกำหนดประเด็นและเเบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการตรวจสอบ
  3. หลักการตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิด

11111. 1315314621

เอกสารสรุปรายงานการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559