โครงการศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพงานด้านการตรวจสอบภายใน

ณ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

 

IMG_0849 1

3 IMG_0856 2 5

 

8

IMG_0863