สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ ”

วันที่ 26- 27 พฤษภาคม 2559 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ

IMG_0897

IMG_0892 IMG_0894 IMG_0885 IMG_0882

IMG_0887

IMG_0897