ประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยงานนิติการ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยงานนิติการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานนิติการ เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน