ประชุมเปิดการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ร่วมกับผู้อำนวยการกองกลาง ,กรรมการและเลขานุการกองทุน ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน